Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aforismus
uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu. Vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí významového kontrastu.(Žánr lyrický.)
Mezi tím co chceme a co musíme, se utváří celý náš život.(K.Čapek)

Anekdota
stručně vypráví humorné příhody (většinou o lidech), které je zakončeno překvapivou    pointou.(Žánr malé epiky.)

Autobiografie
vlastní životopis (Forma věcné literatury.)

Báje (mýtus)
jeden z nejstarších lit. žánrů. Smyšlené vypravování o vzniku světa, o životě bohů, o životě lidí a zvířat, o působení přírodních sil apod. (Žánr střední epiky.)

Bajka
veršovaný nebo prozaický příběh, ve kterém vystupují zvířata (také stromy, květiny), počínají si však jako lidé. Pomocí alegorie se vyjadřují určité mravní ponaučení.(Žánr malé epiky.)

Balada
báseň s pochmurným dějem, který většinou končí tragicky. Charakteristický je motiv viny a trestu. Často do děje zasahují nadpřirozené bytosti.(Žánr lyricko-epický.)

Balet
děj libreta je na jevišti vyjádřen tancem za doprovodu hudby bez použití mluveného slova.(Žánr hudebně-dramatický.)

Básnická povídka (též poema)
veršovaná povídka líčící události ze života výjimečného člověka. Více než na jeho vlastní osudy se zaměřuje na líčení jeho pocitů a duševních stavů.(Žánr lyricko-epický.)

Blues
báseň ve formě písně vyjadřující melancholickou náladu.(Žánr lyrický.)

Bylina
ruská lidová veršová epická píseň o skutcích bohatýrů nebo hrdinů lidových pověstí.(Žánr lyricko-epický.)

Cestopis
literární dílo popisující autorovu cestu do neznámé země.(Forma literatury věcné.)

Činohra
dramatický žánr s dějem většinou vážného rázu bez tragického rozuzlení, čímž se liší od tragédie.  Činoherní děj převážně popisuje běžný život a mívá i prvky komiky.

POZNÁMKA:   pojem činohra označuje také:
1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se též zpívá, a divadla tanečního a pantomického, kde se tančí.
2.herecký soubor konkrétního divadla

Elegie
žalozpěv, báseň vyjadřující smutek, truchlivou náladu, bolest.(Žánr lyrický.)

Epigram
drobná báseň v satirickém duchu o nějaké události, osobě nebo situaci s vyhrocenou pointou - překvapivým závěrem.(Žánr lyrický.)

Epitaf
krátký veršový nápis na hrob.(Žánr lyrický.)

Epos
žánr velké epiky. Rozsáhlá, převážně veršovaná skladba se zvolna probíhajícím dějem, která vypravuje o:
1.historické události (národní epos)
2.činech významných jedinců (hrdinský, bohatýrský, rytířský epos)
3.smyšlených událostech ze života zvířat, bohů atd. (zvířecí epos)

Fejeton
žánr publicistické prózy řazený k věcné literatuře. Je umístěn často na spodní části stránky novin. Jde o humorně laděné zamyšlení nad aktuálním společenským, kulturním, politickým problémem, často s autorovým lehce zesměšňujícím komentářem. Fejeton se nemusí vázat jen na noviny, může vycházet i knižně.

Glosa
žánr publicistické prózy řazený k věcné literatuře. Jde o krátký komentář k události dne.

Groteska
literární útvar(také filmové či hudební) založený na nesmyslnosti zápletky, na nelogičnosti situací a výstupů a na absurdním (nesmyslném) humoru.(Žánr malé epiky.)

Hymnus
óda laděná vznešeně až pateticky, zaměřená na velká témata, např.národ, vlast (Žánr lyrický).

Interview (rozhovor)
žánr publistické prózy řazený k věcné literatuře, ve které autor klade otázky nějaké zajímavé osobnosti. Interview bývá otištěno v novinách  nebo může vyjít v podobě knihy či je nejdříve vysíláno v rozhlase nebo v televizi a později je uveřejněno v tištěné podobě.

Kaligram
báseň v podobě grafického obrazce.(Žánr lyrický.)

Komedie
dramatický žánr (hra) s veselým, směšným dějem, který končí dobře.

Kronika
rozsáhlý epický útvar spojující prvky literatury věcné (odborné) a umělecké. Historické události jsou většinou vyprávěny chronologicky, tj.časově po dnech, měsících , letech .

Libreto
text s dějovým námětem, který je skladateli podkladem ke kompozici hudby k baletu, opeře, operetě nebo muzikálu.

Legenda
veršované nebo prozaické vyprávění o životě, skutcích, mučednické smrti a zázracích světců, častý žánr ve středověku.(Žánr střední epiky).

Melodrama
Hudebně-dramatický žánr.
1)scénický melodram =jevištní hudební drama bez zpěvu, ve kterém hudba doprovází mluvené slovo nebo recitaci současně s hereckou akcí na jevišti.(typický pro 18.-19.st).
2)koncertní melodrama = koncertní hudební drama bez zpěvu a bez jevištní dramatické akce herců, ve kterém hudba doprovárí pouze text recitovaný na pódiu.

Memoáry (paměti)
širší životopisné vzpomínky autora, které zachycují i úseky ze života jiných lidí, jež  poznal, a prostředí, ve kterém žil.(Forma věcné literatury.)

Monografie
vědecké dílo o významné osobnosti, historické události, kulturní památce atd.(Forma věcné literatury).

Motto (moto)
krátký text, který uvádí literární dílo a významově s dílem souvisí. Může být od téhož autora nebo jde o citát z díla jiného autora. Jako motto mohou být použit také aforismus, přísloví, pořekadlo.

Muzikál
hudebně-dramatický žánr 20.st. Moderní hudební drama, kde se mluví, zpívá (šansony, jazzové, populární nebo rockové písně) a především tančí, proto v konkrétní inscenaci vzrůstá význam choreografa, tj. autora jevištního pohybu.

Novela
žánr střední epiky.Vyprávění blízké povídce, avšak rozsahem delší. Postavy se většinou nevyvíjejí, děj obyčejně vypravuje o jedné události. Typická je výrazná pointa před koncem příběhu. Z novel zaměřených na vyvolání hrůzy (např. E.A.Poe) se vyvinul moderní novelistický útvar horor, často ovšem nevalné umělecké úrovně. Z novel,které odhalovaly v ději tajemství (např.A.C. Doyle, tvůrce postavy soukromého detektiva Sherlocka Holmese), se vyvinul detektivní román.

Óda
rozsáhlejší oslavná báseň laděná vzletně, radostně. (Žánr lyrický.)

 Opera
hudební drama vážnějšího rázu, ve kterém text libreta není na jevišti přednášen, nýbrž zpíván a herecky ztvárněn za doprovodu orchestru (jako hudebně-dramatický žánr se vyvíjí od konce 16.stol.)

Opereta
hudební drama lehčího rázu, v němž se střídá mluvené slovo se zpěvem kratších, melodicky líbivých písní (jako hudebně-dramatický žánr se vyvíjí od pol.19. stol.)

Pantomima
děj libreta je na jevišti vyjádřen hereckou akcí beze slov (zvláště mimikou=výrazem obličeje), často za doprovodu hudby. (Činoherní i hudebně-dramatický žánr.)

 Pásmo
žánr moderní (avantgardní) poezie, delší sled veršů, které významově nesouvisejí,jen zachycují volný tok básnikových představ. (Žánr lyrický).

Píseň
lyrický žánr. Jde o kratší báseň s pravidelným rytmem a zřetelným rýmem, často s refrénem=opakováním několika veršů (nejde však o otextovanou hudbu v dnešním smyslu populární písně či rockové, folkové, dechovkové apod.).Podle původu:

1) píseň lidová (autor neznámý)
nejrozšířenější žánr ústní slovesnosti, zahrnuje písně milostné, vojenské, hrdinské, společenské aj.
2) píseň zlidovělá (dílo se tak rozšířilo, že je považováno za lidové a na původního autora se zapomnělo)
3) píseň umělá (autor neznámý)

 Pohádka
žánr střední epiky. Původem lidové vyprávění, které se naváže ke skutečné události, ale je celé vymyšleno. Důraz na fantastické prvky - nadpřirozené bytosti, kouzla, oživlé předměty. Tématem bývá zápas dobra se zlem, přičemž dobro zpravidla vítězí nad zlem.
 
Rozdělení      :                                                                                                        pohádka fantastická (kouzelná) - víly, obři, trpaslíci

zvířecí - zvířata jednající jako lidé

legendární - bibličtí hrdinové

novelistická - děj blízký skutečnému životu

umělá - odchyluje se od lidových pohádkových hrdinů a vytváří si nové  vlastní hrdiny, autor je známý                                                                                                                     
Pointa   závěrečná myšlenka literárního díla nebo živého proslovu či řeči, která se objevuje jako nečekaný zvrat. Toto významové vyvrcholení je překvapivé, avšak vyplývá z předešlého obsahu díla, proslovu, řeči.

Pořekadlo   drobný, někdy rýmovaný literární útvar udržovaný lidovou tradicí, který vyjadřuje jistou životní zkušenost. Oproti přísloví v něm není vyjádřen mravoučný soud.(Žánr lyrický.)
 Není všechno zlato, co se třpytí.
                                Bez peněz do hospody nelez.

 Pověst vyprávění o skutečné události nebo osobnosti, avšak autorem zpracováné volně podle vlastní fantazie. (Žánr střední epiky.) 
Pověst místní - o hradu, městu
Pověst historická - o dějinách národa, životě osobnosti
Pověst rodová - o původů šlechtických erbů
Pověst démonická - o vlkodlacích, bezhlavých jezdcích, čertech apod.

Povídka
kratší vyprávnění s jednoduchou dějovou zápletkou časově i místně sevřenu, v níž vystupuje pouze několik postav, jejichž charakter se nevyvíjí. Často konec s pointou (Žánr je lyrický) K.Čapek:Rekord(Povídky z jedné kapsy)-B.Němcová:Karla-J.Neruda:Hastrman(Povídky malostranské) 

Pranostika
lidové pořekadlo vyjadřující pozorování počasí a jeho předpověď, často dlouhodobou (Žánr lyrický.)
 Medardova kápě čtyřicet dní kape.

Příběh (historka)
jednoduché vyprávění zakončené anekdotickou nebo poučnou pointou. Může být i součástí většího díla. (Žánr malé epiky).

B.Brecht:   Historky o panu Keunerovi

Přísloví
drobný, někdy rýmovaný literární útvar udržovaný lidovou tradicí, který vyslovuje jistou životní moudrost s mravním ponaučením, vyjádřeným často metaforou (Žánr lyrický.)
F.L. Čelakovský: Múdrosloví národu slovanského ve příslovích
 Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
 Komu se nelení, tomu se zelení.

Rčení
ustálené slovní spojení, která charakterizuje určitou konkrétní situaci.
  Vzít nohy na ramena(=utéci)
 Vyvádět psí kusy (=řádit)

Recenze
zhodnocení vědeckého nebou uměleckého díla. Typ umělecké kritiky.(Forma věcné literatury)

Referát
forma věcné literatury. Informující a hodnotící text o uměleckém nebo vědeckém díle, o kulturní, sportovní aj. události často nejprve přednášený a pak publikovaný.

Reportáž
typ publicistické prózy (novinové, rozhlasové, televizní)seznamující čtenáře (posluchače, diváka) prostřednictvím dokumentárních faktů s neznámým prostředím, s novou událostí nebo se zajímavou osobností. (Forma věcné literatury.)
M.Horníček:  Jak hledat slunce (kniha reportáží)

Revue
hudebně-dramatický žánr zábavného charakteru s jednoduchým dějem,ve kterém se střídají mluvené, hudební, písňové a taneční herecké výstupy.
J.Suchý, J.Šlitr: Zuzana je sama doma: Jonáš a tingl-tangl (aj.revue divadla Semafor)
Poznámka:Výraz revue také označuje časopis,který se soustřeďuje na umění, vědu nebo politiku a píše o nich vážným a odpovědným způsobem.

Román  

nejrozšířenější epický útvar se složitou kompozicí (stavbou).
V románu se prolínají líčení rozličných prostředí, charakteristiky mnoha postav, dějů a různá uspořádání řeči-dialogy, monology, autorská řeč, popisy přírody atd. (Žánr velké epiky.)
Podle námětu se dělí na:
dobrodružný (K.May:Vinnetou)-fantastický (J.Verne:Vynález zkázy)-vědeckofantastický (science, fiction, zkrácené sci-fi-A.C. Clarke:Marťanské pouště)-utopický (K.Čapek:Krakatit)-historický (A.Jirásek:Psohlavci)-detektivní(A.C.Doyle:Pes baskervillský)-psychologický(J.Havlíček:Petrolejové lampy)-válečný(E.M. Remarque:Na západní frontě klid)-humoristický(K. Poláček:Muži v ofsajdu)-životopisný(I.Stone:Žízeň po životě)

Romance  

původně španělská lidové veršovaná píseň, opěvující rytířské cnosti,v novodobé podobě lyricko-epická báseň s rozverným obsahem, často s milostnými motivy, oproti chmurnější baladě vyznívá optimisticky. (Žánr lyricko-epický).

Romaneto novela s napínavým, exotickým, záhadným dějem, v jehož průběhu se odhaluje tajemství. (Žánr střední epiky.)

Satira literární dílo (může být lyrické, epické i dramatické) zobrazující záporné jevy ve společnosti nebo záporné vlastnosti lidí s použítím nadsázky, sarkasmu, břitkého posměchu.

Slogan 

oproti přísloví, které vyslovuje lidovou životní moudrost, vyjadřuje slogan umělé vytvořené reklamní heslo (často módní, dobové), které je mnohokrát opakováno

 Zdraví, sílu najdeš v sýru.

Sloupek  krátká stať podobná fejetonu zaměřená ke konkrétním událostem dne. Umisťuje se na okraj novinové stránky ve tvaru podélného sloupce, který je tištěn kurzívou-šikmým písmem. (Forma věcné literatury).

Soudnička 
malá reportáž líčící projednávání trestného činu před soudem.

Tragédie
dramatický žánr (hra) s vážným dějem, ve kterém jednotlivec vede nerovný boj proti nepřátelským silám, které mají podobu osudu, zákonů a zvyků společnosti, ve které hrdina žije, osobních vlastností apod. V tomto boji hrdina podléhá a hyne.