Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řešení:

 

1.

Správná odpověď je Byl to vskutku bizarní příběh..
Bizarní znamená "podivný, neobvyklý, zvláštní, výstřední" - např. bizarní díla Arcimboldova, bizarní pískovcový masiv, bizarní příběh, bizarní politický kolorit. Odvozené adverbium je bizarně, odvozené substantivum je bizarnost. Přejato je z francouzského slova bizarre téhož významu. Etymologické slovníky uvádějí souvislost s italským bizzarro "rozmarný, podivný, smělý", resp. se španělským bizarro, které dále vede až k latinskému vitiosus "vadný, odchylný". K nesprávné podobě "bizardní" svádí zejména falešná analogie s přídavnými jmény odvozenými od podstatných jmen různého původu a různého významu, která končí na hláskovou skupinu -rd, před níž předchází samohláska, např. hazard-ní, rekord-ní, bastard-ní, standard-ní.

 

2.

Správná odpověď je Teď se ukáže kdo s koho!.
Správně je "kdo s koho". Pokud máte nutkání použít spíše předložku z, nepodléhejte mu. Nejde totiž o druhý pád, se kterým se předložka z pojí, ale o starobylý pád čtvrtý. Takto použité s se dnes vyskytuje pouze v knižních výrazech "kdo s koho" a "být s to".

 

3.

Správná odpověď je Na střeše vozu můžeme najít ližiny, na které můžeme upevnit autozahrádku či nosič na kola..
Správná odpověď je "ližiny." Jsou to kovové nebo dřevěné trámce, které slouží k posunování těžkých břemen; mohou také tvořit součást nosných konstrukcí lešení "Kostru tvoří sloupky, ližiny a vzpěry." Ližiny najdeme také na střechách automobilů; jsou to podélné vyztužené lišty, na které se dá připevnit nosič na kola nebo autozahrádka: "Standardem pro všechny verze vozu jsou rovněž integrované ližiny pro střešní nosič. Do standardní výbavy patří mimo jiné střešní ližiny charakteristické pro většinu vozů kombi."

Přestože se může zdát, že jde o příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu lyže (ostatně ližiny se trochu lyžím podobají), a že je tedy nasnadě psát je s tvrdým y, není to pravda. Podstatné jméno lyže jsme převzali z ruštiny (lyža), ale ližiny jsou odvozeny od částečně synonymního slova líha.

 

4.

Správná odpověď je Vrátili jsme se z výletu nabiti dojmy..
Správné je "nabiti". V tomto případě nejde o nabývání dojmů (přijímání dojmů do svého vlastnictví", ale vyjadřujeme, že jsme byli přeplněni dojmy, že jsme až k prasknutí plní zážitků.

 

5.

Správná odpověď je O víkendu jedeme do Odoleny Vody..
Odolena Voda - název obce, založené kdysi "nad vodou", je spojován se jménem českého rytíře Odolena, který žil ve 12. století. Kdybychom chtěli obec po onom rytíři pojmenovat dnes, nazvali bychom ji Odolenova Voda. Úřední název obce Odolena Voda představuje z dnešního hlediska naprosto jedinečný a pro uživatele neprůhledný pojmenovací typ. Rodné jméno Odolen neboli "ten, který odolal" je staročeské a dnes se vyskytuje zřídka. Tvar Odolena je sice druhý pád tohoto podstatného jména, v rámci souslovného názvu obce se však toto gramatické vymezení stírá a slovo se chová jako pád první. Obě části proto skloňujeme podle vzoru "žena": do Odoleny Vody, k Odoleně Vodě, přes Odolenu Vodu, v Odoleně Vodě, za Odolenou Vodou.

6.

Správná odpověď je Každý večer se věnujeme domácím pracím..
Tvary pracem, pracech jsou nesprávné. Podstatné jméno práce se skloňuje podle vzoru "růže", nikoli "kost"; správně je tedy pracím, pracích.

 

7.

Správná odpověď je Pan ředitel se neustále snaží protežovat svého synka..
Protežovat znamená "podporovat svým vlivem, prosazovat, chránit, dávat někomu nebo něčemu přednost ke škodě někoho nebo něčeho jiného". Slovo je převzato z francouzštiny (protéger), původ má v latině. Latinské protegere (které dobře známe ze slova protekce) znamená "chránit". Dříve se (podle francouzštiny) užívala i podstatná jména protežér s významem "ochránce, přímluvce" a protežé "chráněnec".

Sloveso protežovat se často nesprávně zaměňuje výrazem protěžovat. Setkáváme se pak s větami "Tato forma patří ke státem protěžovaným, Radní chtěl protěžovat svou firmu." Ovšem protěžovat se nám může třeba velký batoh nebo taška s nákupem toto sloveso by vyjádřilo méně užívaný nedokonavý protějšek k protížit se a znamenalo by "stávat se při dlouhém nesení příliš těžkým".

Přestože slova i činy upřednostňovaného člověka mají v očích jeho ochránce a podporovatele větší váhu než skutky ostatních lidí, měli bychom setrvat u podob protežovaný člověk, protežovat anebo užít jiného výrazu.

8.

Správná odpověď je Dnes jsme zhlédli hezké divadelní představení..
Shlédnout a zhlédnout - tak jako rozlišujeme dvojice správa zpráva, sbít zbít, sběh zběh apod., měli bychom činit rozdíl i mezi slovesy shlédnout a zhlédnout. Daleko častěji užíváme sloveso zhlédnout, a to ve spojeních jako zhlédnout představení, výstavu, film, zápas tedy prohlédnout si, spatřit, vidět (celé) přestavení, výstavu, film, zápas. Předponu s- bychom měli volit jen tehdy, jestliže chceme vyjádřit pohled shora dolů: shlédnout ze skály do údolí; shlíží na ni z pozice nadřízeného.

 

9.

Správná odpověď je V obchodě byly velké slevy, koupili jsme spoustu zlevněného zboží..
Při slevě kupujeme zlevněné zboží, tedy zboží levnější, zboží se sníženou cenou. Podstatné jméno sleva je spjato se slovesem slevit, v daném případě slevit z ceny (srovnej po-levit, u-levit), zatímco zlevnit, učinit levnějším, a zlevněný, tedy mající nižší cenu, je spjato s přídavným jménem levný.

 

10.

Správná odpověď je Rozhodli jsme se postupovat zcela standardním způsobem..
Standard znamená běžnou úroveň, ustálenou podobu. V jeho tvarech i odvozeninách píšeme d, tedy standardu, standardem, standardní, standardizovat atd. Hlásku d bychom zde měli též vyslovovat. Hláska t je ve slově standarta, tj. druh praporu.

Některé jazyky (francouzština, angličtina) vystačí s podobami obsahujícími d, jiné (čeština, němčina) rozdílem d x t odlišují dvě různá slova, přejatá sice z téhož základu, ale v různé době a různými cestami; především však odlišujeme dva zcela různé významy.

Adjektiv na -artní máme minimum (vlastně jen apartní); zato adjektiv na -ardní je několik: avantgardní, bastardní, hazardní, mansardní, lombardní (ne však bizarní).

11.

Správná odpověď je Rádi posloucháme písničky Jarka Nohavici..
Mužská jména jako Nohavica, Máca, Hlavica sice skloňujeme podle vzoru "předseda", ale píšeme "rád poslouchám písničky Jarka Nohavici; vím to od pana Máci; čtu fejeton Marka Hlavici," protože c patří v češtině mezi tzv. měkké souhlásky. Je ovšem také pravda, že zatímco například tvary Mášy, Kájy bijí svou nesprávností do očí, tvary Nohavicy, Hlavicy se nám zdaleka tak nemožné nezdají. Ani tady není vysvětlení složité. V češtině je celá řada běžně užívaných slov cizího původu, v jejichž základu píšeme po hlásce c tvrdé y (cyklistika, motocykl, cysta, cynik, cyklon, cyklus, cypřiš), takže kombinace c + y není tolik překvapivá.

Stejná poučka o psaní měkkého i po c v pádových koncovkách platí i u podstatných jmen ženského rodu skloňovaných podle vzoru "žena" vlastních jmen jako Lubica, Danica, popř. obecného jména skica: ve 2. p. singuláru i v 1. p. plurálu bychom měli psát Lubici, Danici, skici.

Výjimkou jsou podstatná jména skloňovaná podle vzoru "hrad": nespisovná hecy, trucy, placy, kecy, frcy i spisovná tácy, puncy; nověji k nim přibyly i kibuc kibucy a hospic, který má v češtině tvrdé i měkké skloňování.

12.

Správná odpověď je Mlynář musí v mlýně mlít..
Pravopisná různost je v tomto případě dána historicky, rozdílným původem slov. České sloveso mlít vzniklo z praslovanského "melti" přesmyknutím hlásek el a zdloužením slabiky na lé; v ní se pak é zúžilo na í. Podobně např. z praslovanského "terti" máme v češtině tříti.

Naproti tomu hláskově podobné mlýn k nám přišlo ze staroněmecké podoby dnešního Mühle (která se do němčiny dostala z latiny). Tento pravopisný rozdíl respektujeme jako tradiční.

13.

Správná odpověď je Sleva platí pouze pro děti do 14 let..
Mezi číslicí a následující slovní částí nepíšeme spojovník ani nevpisujeme koncovky číslovek. Není logického důvodu psát například 50tikilometrová rychlost, pro děti do 14-ti let nebo 5tidenní či 8midenní dovolená (ani 5-ti-denní, 5ti-denní, 8-mi-denní, 8mi-denní), neboť slabiky -ti- a -mi- jsou už obsaženy v tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme-li takový složený výraz nahlas. Pokud místo čísla použijeme písmeno, ustálený je způsob psaní se spojovníkem: "x-stupňový", "n-tá odmocnina" apod.

14.

Správná odpověď je Museli jsme přestupovat na stanici Náměstí Míru..
V názvech veřejných prostranství se výrazy třída, nábřeží, náměstí píšou s malým písmenem (třída Generála Píky, nábřeží Kapitána Jaroše, náměstí Míru). Velké písmeno je v nich namístě jen tehdy, pojmenovávají-li stanici hromadné dopravy (stanice metra Náměstí Míru).

15.

Správná odpověď je Zástupci tabákového průmyslu (tzv. tabáková lobby) se snaží u poslanců lobbovat..
Lobby je nátlaková skupina, která se snaží prosadit své zájmy. Slovo je ženského rodu a je v češtině nesklonné. Odvozená slova zachovávají v základu dvě b: lobbování, lobbovat. Přípony -ista, -ismus se nepřipojují mechanicky k celému základovému slovu, ale ze dvou stejně vyslovovaných samohlásek y i zůstává pouze jedna, a to i. Píšeme tedy lobbista (stejně jako třeba ragbista), lobbistický, lobbismus, lobbing.

Jiné je sloveso lobovat. V tenise znamená vrátit míč vysokým obloukem za soupeře hrajícího u sítě. Takový způsob vrácení míče se nazývá lob.

16.

Správná odpověď je Za výpadkem našich služeb je závažná hardwarová chyba..
Při skloňování se v nepřímých pádech koncové nevyslovované e odsouvá (2., 3., 6. p. hardwaru, softwaru, sharewaru, 7. p. hardwarem, softwarem, sharewarem); koncové e se vypouští i při tvoření přídavného jména (hardwarový, softwarový, sharewarový).

17.

Správná odpověď je Opakoval jsem mu to dennodenně..
Dennodenně. Dvakrát dvě n jsou zde proto, že jde o složené příslovce, které vzniklo zdvojením téhož příslovečného základu. Důvodem pro zdvojení je zdůraznění, zesílení významu: denně + denně = dennodenně. Obdobně tvořených slov není v češtině mnoho, uveďme ještě jistojistě, pouhopouze, svatosvatě, čistočistě.

18.

Správná odpověď je Museli jsme na ostrově strávit měsíc a strávit mnoho nekvalitní stravy..
Strávit. Toto sloveso ať máme na mysli proces rozkládání, vstřebávání potravy, nebo prožívání, pobývání na určitém místě píšeme pouze s předponou s-: rychle strávit jídlo, strávit dovolenou u moře.

19.

Správná odpověď je Protože je naším oblíbeným tématem "divoký západ", rozhodli jsme se uspořádat tematický večírek..
Podstatné jméno téma je rodu středního a skloňuje se podle vzoru město. V ostatních tvarech je kmen rozšířen o -t (2., 3., 6. p. j. č. tématu, 7. tématem, 1. p. mn. č. témata, 2. p. témat atd.). Zatímco při skloňování zůstává ve všech tvarech kořenná samohláska dlouhá, u slov odvozených dochází k jejímu krácení: tematický, tematika, tematičnost, tematizovat.

20.

Správná odpověď je Do hlasování se zapojili brandýští i dobříšští občané..
Proč píšeme u prvního adjektiva jedno š a u druhého dvě, je dáno podobou substantiv, od nichž jsou odvozena. Adjektiva se od substantiv odvozují mj. příponou -ský (Morava moravský, Francouz francouzský, Kroměříž kroměřížský). Při tvoření adjektiv, jejichž základ končí souhláskou s, obě s ve výslovnosti splývají a v psané podobě píšeme jen jedno (Brandýs brandýský, Oděsa oděský, Plasy plaský). V plurálu se přípona -ský mění na -ští (brandýští, oděští, plaští). Končí-li základ výchozího substantiva na -š, připíná se přípona za ně (Dobříš dobříšský, Krkonoše krkonošský); v množném čísle se přípona opět mění na -ští, a tak se vedle sebe ocitnou dvě š (dobříšští, krkonošští). Dvě š píšeme i u adjektiv odvozených od substantiv se základem zakončeným na ch (černošští, jerišští). Nenáležitá jsou však u adjektiva ke slovu město správné podoby jsou městský a městští.